Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Algemene Voorwaarden


Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 88287165.

1.    DEFINITIES

1.1     Deze voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen MyCumulus en Klant en zijn van toepassing op alle Consultancydiensten die MyCumulus op grond van de Overeenkomst aan Klant levert.

1.2    Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben de hierin gedefinieerde termen dezelfde betekenis als de overeenkomstige termen in de Overeenkomst. 

1.3     Definities:
 "Beschrijving van Ondersteuning" verwijst naar de maatregelen voor technische ondersteuning die worden beschreven op de website www.mycumulus.com/nl/ondersteuning/;
"Beveiligingsinformatie" heeft de betekenis zoals gedefinieerd in Artikel 3.4;
"Consultancydiensten" omvatten de training, gegevensmigratie en soortgelijke Consultancydiensten die MyCumulus van tijd tot tijd aan Klant levert;
"Dienstverlening" omvat de dienst(en) geleverd door MyCumulus op grond van de Overeenkomst, zoals beschreven in de Specifieke Voorwaarden;
"Gebruiker" verwijst naar elke persoon in de organisatie van Klant aan wie Klant toegang heeft verleend tot de Dienstverlening;
"Klantgegevens" omvat de gegevens of andere informatie die Klant of een partij die namens Klant optreedt aan MyCumulus verstrekt ten behoeve van de Dienstverlening;
"Looptijd" verwijst naar de duur van de Overeenkomst, zoals gespecificeerd in de Specifieke Voorwaarden;
"Ondersteuning" omvat de technische assistentie beschreven op de website www.mycumulus.com/nl/ondersteuning/;
"Overeenkomst" verwijst naar de Specifieke Voorwaarden, deze Servicevoorwaarden en alle bijlagen die daaraan zijn toegevoegd;
"Overmacht" heeft de betekenis zoals vermeld in Artikel 14 hieronder;
"Partij(en)" verwijst individueel of gezamenlijk naar MyCumulus en Klant;
"Persoonsgegevens" heeft dezelfde betekenis als in de AVG;
"Prijslijst" verwijst naar de prijslijst die wordt gepubliceerd en regelmatig wordt bijgewerkt op de website www.mycumulus.com/nl/abonnementen/;
"Servicevoorwaarden" verwijst naar deze algemene voorwaarden, die een integraal onderdeel vormen van de Overeenkomst;
"Specifieke Voorwaarden" betekent de specifieke voorwaarden van de Overeenkomst;
"Vertrouwelijke Informatie" is alle mondelinge of schriftelijke informatie met betrekking tot de Overeenkomst, en alle handelsgeheimen of vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie die de onthullende Partij uitdrukkelijk als vertrouwelijk bestempelt of die redelijkerwijs als vertrouwelijk dient te worden beschouwd door een persoon die bekend is met de activiteiten en branche van de onthullende Partij (zie Artikel 9);
"Vergoeding(en)" verwijst naar de vergoeding(en) die verschuldigd zijn voor de Dienstverlening en eventuele Consultancydiensten zoals gespecificeerd in de Specifieke Voorwaarden.

2.    DIENSTVERLENING2.    DIENSTVERLENING

2.1     De Dienstverlening betreft een software as a service (SaaS) dienst. Op voorwaarde van de tijdige betaling van de Vergoedingen, verleent MyCumulus Klant hierbij een beperkt, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht op de Dienstverlening voor zijn eigen bedrijf en in overeenstemming met de Overeenkomst.

2.2     De Dienstverlening mag alleen beroepsmatig worden gebruikt in het kader van de onderneming van Klant en in overeenstemming met het doel beschreven in de Overeenkomst. De Dienstverlening mag in geen geval worden gebruikt voor criminele, onwettige of immorele doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelingen die:

 • criminele of anderszins onwettige activiteiten door Klant of derden toestaan, ondersteunen of faciliteren;
 • algemeen worden beschouwd als het vergemakkelijken of toestaan van genoemde handelingen, of anderszins als storend, aanstootgevend of ongepast worden beschouwd; 
 • in strijd zijn met algemeen aanvaarde ethische en morele waarden.

2.3     MyCumulus is niet verplicht om Klantgegevens en/of verwerkingsactiviteiten te screenen, auditen, monitoren of filteren om crimineel, onwettig of immoreel gedrag van Klant te ontdekken. Als dergelijk gedrag van Klant echter wordt ontdekt of onder de aandacht van MyCumulus wordt gebracht en niettegenstaande de bepalingen in Artikel 13 (Audits) en Artikel 7 (Beëindiging), kan MyCumulus:

 • Klant op de hoogte stellen om informatie te vragen en/of te eisen dat Klant handelt in overeenstemming met de Overeenkomst en toepasselijk recht;
 • Klant verdere toegang tot de Dienstverlening ontzeggen;
 • Klantgegevens tijdelijk of definitief verwijderen uit het account of de geleverde diensten.

2.4     Klant kan ook Consultancydiensten afnemen volgens de procedure en voorwaarden uiteengezet in de Specifieke Voorwaarden.

3.    VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

3.1     Klant gebruikt de Dienstverlening alleen in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst en eventuele documentatie die MyCumulus bepaalt.

3.2.    Om ervoor te zorgen dat MyCumulus haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na kan komen, is Klant verantwoordelijk voor:

 • het beoordelen van de door MyCumulus verstrekte documentatie, het nemen van weloverwogen beslissingen op basis daarvan, alsmede het verkrijgen van de benodigde autorisaties met betrekking tot dergelijke informatie;
 • het waarborgen van een goede samenwerking met MyCumulus, het verstrekken van alle benodigde informatie en ervoor zorg te dragen dat alle benodigde middelen die MyCumulus nodig heeft voor de uitvoering van de Dienstverlening (inclusief eventuele Consultancydiensten) aan haar worden verstrekt;
 • het verschaffen van internettoegang tot de faciliteiten waar MyCumulus diensten verleent aan Klant, alsmede het hebben van de beschikking over de apparatuur en software die volgens MyCumulus nodig zijn om de geleverde diensten te gebruiken of die anderszins noodzakelijk zijn voor dat gebruik;
 • het implementeren en handhaven van passende beveiligingsmaatregelen en -standaarden om Beveiligingsinformatie te beschermen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen;
 • fouten en gebreken in de software en systemen van Klant; en
 • adequate back-up van de gegevens van Klant.

3.3.     Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde diensten en het handelen of nalaten van Gebruikers die toegang hebben gekregen tot deze diensten. MyCumulus draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Klant dient alle Gebruikers passende training te geven om ervoor te zorgen dat deze Overeenkomst wordt nageleefd en dat het gebruik van de Dienstverlening door de Gebruikers te allen tijde zal voldoen aan de bepalingen van dit Artikel en Artikel 2.2 hierboven.

3.4     Klant bewaart alle gebruikersnamen, wachtwoorden en andere gebruikers- en accountgegevens ("Beveiligingsinformatie") op een zorgvuldige en veilige manier die ongeautoriseerde toegang voorkomt. Klant dient MyCumulus onverwijld op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van of toegang tot de Beveiligingsinformatie.

3.5     Klant is verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van de Dienstverlening in het geval dat Klant (i) derden toegang verschaft tot de Dienstverlening zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MyCumulus; (ii) op een nalatige manier omgaat met Beveiligingsinformatie of (iii) verzuimt vermoede ongeoorloofde toegang tot de Beveiligingsinformatie te melden.

3.6     Klant dient MyCumulus naar behoren op de hoogte te stellen van elke poging tot inbreuk of beveiligingsaanval met betrekking tot de Dienstverlening die hij vermoedt of ontdekt, en alle maatregelen te nemen die nodig zijn om dergelijke schade of verlies te voorkomen en/of te minimaliseren.

4.    CONSULTANCYDIENSTEN

4.1     Klant dient, ten behoeve van alle Consultancydiensten, toegang te verlenen tot de systemen van Klant, systemen van derden, personeel en apparatuur voor zover nodig voor de uitvoering van de Consultancydiensten.

4.2     Ten behoeve van de Consultancydiensten en in aanvulling op de verplichtingen van Klant op grond van Artikel 3 en 2.2 hierboven, dient Klant:

(a)     MyCumulus onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke update of wijziging van de software van Klant of een service van derden die van invloed kan zijn op de Dienstverlening of enige integratie van de systemen van Klant en de Dienstverlening;
(b)     MyCumulus redelijke tijd te geven om eventueel later vereiste Consultancydiensten uit te voeren als gevolg van een dergelijke update of wijziging; en
(c)     Zorg te dragen voor de communicatie met derden, nodig voor de juiste en snelle uitvoering van alle Consultancydiensten. 

5.    VERPLICHTINGEN VAN MYCUMULUS

5.1     MyCumulus zal de Dienstverlening uitvoeren in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst vanaf een door MyCumulus beheerde website, en de overeengekomen Consultancydiensten uitvoeren. MyCumulus verplicht zich haar verplichtingen uit de Overeenkomst als een goed opdrachtnemer en op deskundige wijze na te komen, daarbij de door MyCumulus voor dit soort dienstverlening algemeen gehanteerde methoden en maatstaven in acht nemend.

De onderdelen van Dienstverlening van MyCumulus zijn:

 • Back-end
 • Webapplicatie
 • MyCumulus-app
 • Pythagoras-macro

5.2     Door gebruik te maken van de Dienstverlening kan Klant:

 • Klantgegevens verzamelen, opslaan en ordenen;
 • Klantgegevens wijzigen en verwijderen;
 • De standaardfuncties van de geleverde diensten aanpassen, een en ander voor zover aangeboden;
 • Gebruikmaken van de ondersteuning en aanwijzingen van MyCumulus met betrekking tot het gebruik van de diensten op redelijk verzoek. 

5.3     MyCumulus zal Klant de instructies geven, die redelijkerwijs nodig zijn om op de startdatum van de Looptijd of op een andere datum die tussen Partijen is overeengekomen van de diensten gebruik te kunnen maken.

5.4     MyCumulus zal Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst op diens redelijk verzoek Ondersteuning bieden, de Dienstverlening operationeel houden en regelmatig onderhouden en Klant van tijd tot tijd voorzien van support en bugfixes, een en ander voor zover overeengekomen.
Tenzij anders vermeld in de Beschrijving van Ondersteuning dient MyCumulus zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te reageren op verzoeken om Ondersteuning door Klant. De contactgegevens voor alle aanvragen voor Ondersteuning zijn:

 • E-mail: support@mycumulus.com
 • Telefoon: +31 85 080 55 27
 • Ingebouwde meldingstoepassing op de website www.mycumulus.com

5.5     MyCumulus is gerechtigd om onderaannemers (waaronder externe softwareleveranciers) voor de uitvoering van de Dienstverlening en haar verplichtingen onder de Overeenkomst in te schakelen.

6.    BETALING EN FACTURATIE

6.1     Klant betaalt de Vergoedingen bepaald in de Specifieke Voorwaarden of anderszins vermeld in de geldende Prijslijst van MyCumulus. Gedurende het eerste jaar van de Overeenkomst blijven de Vergoedingen ongewijzigd. Daarna kan MyCumulus haar Vergoedingen jaarlijks op 1 juli aanpassen op basis van de verschillen zoals aangegeven in de CBS Dienstenprijsindex (DPI), serie 2015=100, Classificatie 6202 (Computeradvisering) van januari tot en met januari van het voorgaande jaar. Indien Klant niet akkoord gaat met een aanpassing van de Vergoeding(en), dan kan Klant, in aanvulling op het bepaalde in Artikel 15.1 en 15.2 hieronder, de Overeenkomst uiterlijk op de ingangsdatum van de aangepaste Vergoeding(en) beëindigen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van één (1) maand. Indien de Overeenkomst met inachtneming van het bovenstaande niet door de Klant wordt beëindigd, dan wordt de Klant geacht daarmee de aangepaste Vergoeding(en) te hebben aanvaard. Ter verduidelijking en niettegenstaande het voorgaande heeft MyCumulus altijd het recht gewijzigde commerciële prijzen vast te stellen na het verstrijken van de Looptijd indien, naar haar oordeel, de marktomstandigheden dit vereisen.

6.2     Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen aan MyCumulus te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling treedt verzuim in. MyCumulus is gerechtigd Klant rente in rekening te brengen over achterstallige betalingen tegen een tarief van 8 procent boven de wettelijke handelsrente, maar in totaal niet meer dan vijftien (15) procent per jaar. Klant vergoedt aan MyCumulus de kosten van invordering van achterstallige betalingen van Klant, inclusief incassokosten. Als Klant in verzuim is de Vergoedingen op tijd te betalen, heeft MyCumulus het recht om haar Dienstverlening op te schorten en Klant de toegang tot zowel de Dienstverlening als de account(s) van Klant te ontzeggen. De klant doet afstand van het recht om een schuld aan MyCumulus met een vordering op MyCumulus te verrekenen.

6.3     Alle Vergoedingen zijn exclusief btw en eventuele andere toepasselijke belastingen of toeslagen. 

7.    LOOPTIJD EN BEËINDIGING

7.1     De Looptijd van de Overeenkomst staat vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

7.2     MyCumulus kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder aansprakelijk jegens de andere Partij te zijn, beëindigen, indien zich een van de volgende situaties voordoet: 

 • De Klant schendt een wezenlijke verplichtingen onder de Overeenkomst en herstelt de schending niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van MyCumulus;
 • Klant vraagt faillissement aan, wordt in staat van faillissement gesteld, ondergaat een reorganisatie, vraagt surseance van betaling aan, gaat failliet of wordt anderszins insolvent verklaard; of
 • Klant schendt herhaaldelijk een bepaling van de Overeenkomst en laat na de schending te herstellen ondanks daartoe te zijn verzocht.

7.3     Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

7.4     Bij opzegging of afloop van de Overeenkomst dient Klant onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Dienstverlening en eventuele openstaande Vergoedingen te betalen aan MyCumulus.

7.5     Elke Partij dient, in overeenstemming met de instructies van de andere Partij, alle Vertrouwelijke Informatie die is ontvangen of gecreëerd in verband met de Overeenkomst terug te geven of te vernietigen en alle kopieën daarvan definitief te verwijderen. Dit omvat geen Vertrouwelijke Informatie die een Partij verplicht is te bewaren op grond van toepasselijke wetgeving of Vertrouwelijke Informatie welke door een Partij wordt opgeslagen op routinematige back-upmedia met het oog op noodherstel en die te zijner tijd zal worden vernietigd. Dienovereenkomstig zullen latente gegevens, zoals verwijderde bestanden en andere niet-logische gegevenstypen die normaal gesproken alleen kunnen worden teruggevonden door forensische computerexperts en die over het algemeen als ontoegankelijk worden beschouwd zonder het gebruik van gespecialiseerde tools en technieken, niet worden onderworpen aan de vereisten voor teruggave of vernietiging van Vertrouwelijke Informatie.

8.    BESCHIKBAARHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1     De Dienstverlening is over het algemeen 24 uur per dag beschikbaar, tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden of Beschrijving van Ondersteuning, of als gevolg van Overmacht overeenkomstig Artikel 14 (Overmacht). 

8.2     De Dienstverlening bestaat uit een standaard SaaS die wordt geleverd "as is". MyCumulus garandeert niet expliciet of impliciet dat de Dienstverlening zal voldoen aan de eisen en verwachtingen van Klant, of dat de werking of het gebruik van de Dienstverlening ononderbroken of foutloos zal zijn. Iedere impliciete garantie met betrekking tot de Dienstverlening, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3     Klant aanvaardt dat alle defecten, fouten of onderbrekingen in de Dienstverlening alleen en uitsluitend zullen worden verholpen overeenkomstig de Beschrijving van Ondersteuning. De door MyCumulus in de Beschrijving van Ondersteuning genoemde maatregelen geven de maximale omvang aan van de aansprakelijkheid van MyCumulus ten aanzien van defecten, operationele storingen, fouten of onderbrekingen in de Dienstverlening en dergelijke. Het recht van Klant op schadevergoeding of overige compensatie voor operationele storingen, defecten, fouten of onderbrekingen in de Dienstverlening, of (de tijdelijke) ontoegankelijkheid daarvan, is dus uitsluitend beperkt tot de maatregelen van Ondersteuning vermeld in de Beschrijving van Ondersteuning. 

8.4     MyCumulus is op geen enkele manier aansprakelijk jegens Klant of een Gebruiker voor enige gevolgschade of indirecte schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde omzet, gederfde inkomsten of gesteld geleden financieel nadeel ten gevolge van de onmogelijkheid van gebruik van de Dienstverlening of ten gevolge van verlies van Klantgegevens of andere gegevens of informatie, ongeacht of een aanspraak wordt gebaseerd op een contract of op grond van onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins. 

8.5     Iedere aansprakelijkheid van MyCumulus is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag aan Vergoedingen voor de Dienstverlening dat door MyCumulus gedurende de zes (6) maanden  voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid aan Klant in rekening is gebracht en door de wederpartij tijdig is voldaan, met een maximum van € 35.000,00 (vijfendertigduizend euro) per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenis. Gedurende een kosteloze proefperiode aanvaardt MyCumulus geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot haar Dienstverlening aan Klant. MyCumulus aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebreken, fouten of onderbrekingen in de dienstverlening van derden, zoals van Amazon Web Services, waarvan de Dienstverlening van MyCumulus afhankelijk is. Dergelijke situaties worden beschouwd als overmacht in de zin van Artikel 14.

8.6     Een eventuele beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van MyCumulus geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van MyCumulus of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.7     Klant vrijwaart MyCumulus van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, (financiële) schade en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met vorderingen van derden met betrekking tot het gebruik door Klant van de Dienstverlening in strijd met de voorwaarden van de Overeenkomst (inclusief handelingen door een derde partij die gebruik maakt van het account van Klant).

9.    GEHEIMHOUDING

9.1     Partijen dienen Vertrouwelijke Informatie die in verband met deze Overeenkomst is verkregen te allen tijde strikt vertrouwelijk te behandelen en dergelijke informatie niet aan derden bekend te maken of al dan niet per omissie derden kennis te laten nemen van Vertrouwelijke Informatie.

9.2     Voor de toepassing van de Overeenkomst betekent "Vertrouwelijke Informatie” alle mondelinge of schriftelijke informatie met betrekking tot de Overeenkomst, en alle handelsgeheimen of vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie die de onthullende Partij uitdrukkelijk als vertrouwelijk bestempelt of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden opgevat door een persoon die bekend is met het bedrijf en de branche waarin de onthullende Partij actief is.

9.3     Partijen beschermen Vertrouwelijke Informatie en voorkomen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van deze informatie. Partijen dragen er zorg voor dat werknemers en ander ingehuurd personeel en adviseurs de hierin vermelde geheimhoudingsplicht naleven.

9.4     De geheimhoudingsplicht geldt niet voor:

 • informatie die een Partij op een andere manier dan via deze Overeenkomst te weten komt;
 • zich in het publieke domein bevindt of deel gaat uitmaken van het publieke domein zonder dat deze Overeenkomst wordt geschonden; of
 • informatie die een Partij rechtmatig heeft ontvangen van een derde waarop geen geheimhoudingsplicht rust.

9.5     Een Partij mag Vertrouwelijke Informatie openbaar maken voor zover wettelijk vereist, of vereist door een bevoegde rechtbank of een bevoegde overheidsinstantie, op voorwaarde dat de Partij de andere Partij hiervan ruim van tevoren op de hoogte stelt, tenzij een dergelijke kennisgeving verboden is door de toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel.

9.6     Niettegenstaande de hierin vermelde vertrouwelijkheidsverplichting, mag MyCumulus de naam en het merk van Klant gebruiken voor marketingdoeleinden. 

9.7     De andere Partij verwerft nimmer enig recht, eigendom, belang, licentie of gebruiksrecht in de Vertrouwelijke Informatie van de onthullende Partij.

10.    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, wordt niets in deze Overeenkomst geïnterpreteerd als een overdracht van welke intellectuele eigendomsrechten dan ook. Elke Partij behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten die tijdens de Looptijd zijn gecreëerd of bedacht, berusten bij de Partij die dergelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelt.

10.2     MyCumulus is de eigenaar en/of houder van rechten (en behoudt alle rechten) op alle producten en diensten, en gerelateerde materialen, software, broncode, instructies, documentatie en tools, en alle andere gerelateerde informatie en knowhow betrokken bij de Dienstverlening of Consultancydiensten, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde diensten, componenten, gerelateerde documentatie en knowhow.

10.3     Klant dient MyCumulus onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke geconstateerde of vermoede inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in of op de Dienstverlening. MyCumulus is echter niet verplicht om dergelijke rechten te verdedigen. Als MyCumulus ervoor kiest om haar rechten te verdedigen, dient Klant MyCumulus op eigen kosten en in redelijke mate bij te staan. Voor alle duidelijkheid: Klant hoeft geen externe juridische kosten te maken met betrekking tot een dergelijk geschil, maar dient zijn personeel beschikbaar te stellen om MyCumulus en haar juridisch adviseur bij te staan.

11.    VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1     Partijen dienen te allen tijde te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van MyCumulus, gepubliceerd en periodiek bijgewerkt op www.mycumulus.com/nl/privacyverklaring/, is van toepassing. Dit beleid wordt bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant toegezonden. Lees het privacybeleid zorgvuldig door om meer te weten te komen over de voorwaarden waaronder MyCumulus uw Persoonsgegevens verwerkt, gebruikt en openbaar maakt.

Belangrijke mededeling! 

11.2     De Dienstverlening is niet ontworpen, noch geschikt voor het verwerken, verzamelen, opslaan, de overdracht of het gebruik van Persoonsgegevens. Bovendien bewaart of verzamelt MyCumulus geen toegangsgegevens van Gebruikers en/of Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers van de Dienstverlening. Klant, zijnde de verantwoordelijke persoon, staat Gebruikers toe om de Dienstverlening te gebruiken en stelt de voorwaarden voor toegang vast. Toegangs- of Gebruikerscodes en/of wachtwoorden zijn voor MyCumulus anoniem en kunnen en zullen door MyCumulus niet worden herleid tot Persoonsgegevens of een Persoon. Het is Klant niet toegestaan de Dienstverlening te gebruiken voor het verwerken, verzamelen, opslaan en/of doorgeven van Persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de diensten van MyCumulus garandeert Klant MyCumulus dat haar Dienstverlening niet voor dergelijke doeleinden zal worden gebruikt. Klant vrijwaart MyCumulus voor en tegen alle vorderingen, procedures of aanspraken, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaat- en administratiekosten, die verband houden met of voortvloeien uit een schending van deze garantie.

12.    KLANTGEGEVENS

12.1     Klant is de houder van en behoudt alle rechten in en op de Klantgegevens. 

12.2     Klant is aansprakelijk voor en vrijwaart MyCumulus voor en tegen elke inbreuk van rechten van derden of enige andere niet-naleving van de toepasselijke wetgeving in relatie tot of als gevolg van de inzet of het gebruik van zijn Klantgegevens.

12.3     MyCumulus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwijdering, beschadiging, het verlies of onmogelijkheid van opslag van Klantgegevens, behalve wanneer dergelijke schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van MyCumulus of haar leidinggevende ondergeschikten.

12.4     Niettegenstaande de verplichtingen vermeld in Artikel 7.5 (Vertrouwelijke Informatie), zal MyCumulus bij beëindiging van de Overeenkomst met Klant overeenkomen wat de beste methode is om de gegevens en/of digitale items over te dragen. De daarmee gemoeide werkzaamheden zijn niet in de Overeenkomst opgenomen. Op basis van de overeengekomen specificaties van de gegevensoverdracht, inclusief dataformaat en te gebruiken hardware/media, wordt een offerte uitgebracht.

13.     AUDITS

13.1     Op elk moment tijdens de Looptijd heeft MyCumulus (of een gemachtigde vertegenwoordiger van MyCumulus) het recht, maar, in overeenstemming met Artikel 2.3 hierboven, niet de verplichting om audits uit te voeren terzake de activiteiten van Klant. Dit om te bepalen of Klant in overeenstemming handelt met zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de wijze van gebruik van de geleverde diensten en voor het handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst dienaangaande.

13.2     Klant dient, op elk redelijk tijdstip en na ontvangst van een redelijke kennisgeving daartoe, zijn volledige medewerking te verlenen aan MyCumulus om MyCumulus in staat te stellen om te kunnen beoordelen of Klant voldoet aan de verplichtingen uit de Overeenkomst, zoals de verplichtingen van Klant op grond van Artikelen 2.2, 3. en 11.2.

14.    OVERMACHT

14.1     MyCumulus is vrijgesteld van het nakomen van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst indien de niet-nakoming wordt veroorzaakt door een omstandigheid waarover MyCumulus geen controle heeft en die de tijdige nakoming van de genoemde verplichtingen verhindert of aanzienlijk belemmert ("Overmacht"). 

14.2     Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot brand, overstroming, aardbeving, natuurelementen, uitval van openbare elektriciteitsvoorzieningen, oorlogsdaden, terrorisme, rellen, burgerlijke ongeregeldheden, nationale of internationale pandemieën, opstanden of revoluties, stakingen, uitsluitingen of arbeidsconflicten, gerechtelijke bevelen, vertragingen, verstoringen of uitval van internet of telecommunicatienetwerken, niet-nakoming door derden of andere soortgelijke oorzaken.

14.3     MyCumulus zal de andere Partij onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke situatie van Overmacht waaraan zij onderhevig is. Indien deze Overeenkomst door Overmacht gedurende meer dan drie (3) maanden niet naar behoren kan worden nagekomen, heeft de andere Partij het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding te beëindigen door middel van een eenvoudige schriftelijke opzegging. MyCumulus dient zich redelijkerwijs in te spannen om de gevolgen van Overmacht te beperken, maar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan.

15.     DIVERSEN

15.1     MyCumulus is gerechtigd haar Dienstverlening geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen, op voorwaarde dat de prestaties of functionaliteit van de diensten niet significant worden beïnvloed. Indien genoemde wijziging of aanpassing de functionaliteit van genoemde diensten aanzienlijk beïnvloedt, dient MyCumulus Klant binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van deze gewijzigde functionaliteit, waarbij in ieder geval de urgentie van de wijziging of aanpassing wordt beschreven en Klant de mogelijkheid wordt geboden de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van één (1) maand.

15.2     MyCumulus kan naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in de Servicevoorwaarden. De Klant wordt van dergelijke wijzigingen ten minste één (1) maand voordat ze van kracht worden in kennis gesteld. Indien Klant niet instemt met een voor Klant nadelige wijziging, kan deze uiterlijk op de ingangsdatum van de gewijzigde Servicevoorwaarden de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Het niet beëindigen van de Overeenkomst in overeenstemming met het voorgaande wordt geacht aan te geven dat Klant akkoord gaat met de gewijzigde Servicevoorwaarden.

15.3     Klant mag zijn rechten onder deze Overeenkomst niet overdragen aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van MyCumulus. MyCumulus heeft echter het recht om de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij of aan een dochteronderneming of gelieerde onderneming in haar groep van bedrijven.

15.4     Mocht een bepaling van de Overeenkomst of een deel daarvan in enige mate ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan dienen Partijen in alle redelijkheid en te goeder trouw te handelen om overeenstemming te bereiken over noodzakelijke en redelijke wijzigingen van deze Voorwaarden om de vitale belangen van Partijen en de overheersende doelstellingen op het moment van hun uitvoering te waarborgen.

15.5     Deze Servicevoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald naar het Engels, Frans en Duits. Waar de formulering van de vertalingen afwijkt van de Nederlandse versie op een manier die aanleiding geeft tot een interpretatieverschil, prevaleert de Nederlandse versie van de Servicevoorwaarden.

16.     GESCHILLEN

16.1     Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2     Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam. 

© MyCumulus.com  •  Privacyverklaring  •  Algemene voorwaarden •  Cookies